Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

CHỈNH SỬA BẢNG BIỂU TRONG WORD 2007


Chỉnh sửa bảng biểu trong   Word

1. Chèn Hàng, Cột, Ô

a. Chèn cột

Bước 1: Chọn 1 cột có vị trí kế bên cột cần chèn.

 tin học văn phòng
Bước 2: Trên menu, vào Layout -->Insert Left (chèn cột bên trái) hoặc Insert Right 

(chèn cột bên phải).

Chỉnh sửa bảng biểu trong Word
Kết quả: Có thể nhập giá trị vào ô vừa chèn.
Chỉnh sửa bảng biểu trong Word
b. Chèn hàng

Bước 1: Chọn 1 hàng có vị trí kế bên hàng cần chèn.

Chỉnh sửa bảng biểu trong Word
Bước 2: Trên menu vào Layout -->Insert Above (chèn hàng bên trên) hoặc Insert 

Below (chèn hàng dưới).


Chỉnh sửa bảng biểu trong Word

Kết quả: Có thể nhập giá trị vào hàng vừa chèn.


Chỉnh sửa bảng biểu trong Word
2. Gộp Ô

 Chọn các ô cần gôp. Chọn Layout -->Merge Cells.


Chỉnh sửa bảng biểu trong Word
Chỉnh sửa bảng biểu trong Word
Kết quả 

Chỉnh sửa bảng biểu trong Word
3. Tách Ô

Chọn ô cần tách. Chọn Layout -->Split Cell.

Chỉnh sửa bảng biểu trong Word

Chỉnh sửa bảng biểu trong WordXuất hiện hộp thoại, chọn số hàng số cột cần tách, nhấn OK.Chỉnh sửa bảng biểu trong Word

Kết quả

Chỉnh sửa bảng biểu trong Word

4. Tách Bảng

Chọn vị trí cần tách bảng. Layout -->Split Table


Chỉnh sửa bảng biểu trong Word


Kết quả : 

Chỉnh sửa bảng biểu trong Word
5. Xóa Hàng, Cột, Ô, Bảng

 Chọn ô hàng, cột, bảng cần xóa Layout -->Delete --

> Cells hoặc Rows hoặc Column hoặc Table.

Chỉnh sửa bảng biểu trong Word

Nguồn xem thêm : daytinhocvanphong.com


0 nhận xét: